زندگینامه جرج کلی، روانشناسی چند جانبه _ جزیره ذهن

زندگی نامه جرج کلی، روانشناسی چند جانبه وقتی زندگینامه بزرگان روانشناسی را مطالعه میکنیم، فراز و نشیب های بسیاری را نظاره گر خواهیم بود. با این وجود آنها هرگز دست از تلاش برنداشتند و به قول ویکتور فرانکل، به کشف معنا در دشواری ها پرداختند. یکی از این بزرگان روانشناسی که با وجود نقل مکان …