آیا ویژگی های شخصیتی، با رضایت از زندگی مرتبط است؟_ اخبار روانشناسی

بعضی از ویژگی های شخصیتی، با رضایت از زندگی در طول عمر مرتبط است بر اساس تحقیقات منتشر شده توسط انجمن روانشناسی آمریکا، برخی از ویژگی های شخصیتی، با رضایت از زندگی مرتبط هستند. با وجود تغییراتی که افراد ممکن است در نقش ها و مسئولیت های اجتماعی در طول زندگی بزرگسالی خود تجربه کنند، …