آیا کودکان در نتیجه از دست دادن رشد می کنند؟

آیا کودکان در نتیجه از دست دادن رشد می کنند؟ در سریال “از دست دادن” به موضوعات مختلفی از جمله ضررهای کوچک زندگی روزمره، نحوه درک مرگ توسط کودکان، نحوه صحبت با آنها در مورد مرگ و احساسات آنها در زمان از دست دادن عزیزان پرداخته‌ام. اما موضوعی که به آن اشاره نکرده‌ام این است …