اختلال اضطراب اجتماعی روابط اجتماعی یک عنصر حیاتی در زندگی انسان‌هاست. کمیت و کیفیت روابط اجتماعی ارتباط نزدیکی با مرگ‌ومیر دارد و افزایش آن به‌عنوان […]