روانشناسی

عکس نوشته انگیزشی

می بخشم چون با بخشیدن دلم آرام می شود؛ اما فراموش نمی کنم چون تجربه ها مرا می سازند. سایت جزیره ذهن www.jazirezehn.ir

عکس نوشته انگیزشی

عکس نوشته انگیزشی 83

می بخشم چون با بخشیدن دلم آرام می شود؛

اما فراموش نمی کنم چون تجربه ها مرا می سازند.

سایت جزیره ذهن


www.jazirezehn.ir

فروشگاه