چگونه شادی را دو برابر کنیم _اخبار روانشناسی جزیره ذهن


چگونه می توانیم شادی بیشتری را وارد زندگی خود کنیم؟ پاسخ ممکن است ساده تر از آن چیزی باشد که فکر می کنیم. با فرودن فروید شادی را دوچندان کنید یا از طریق شادی دیگری به طور نایب شریک شادی شوید.

https://www.psychologytoday.com/intl/blog/consciously-creating-your-soul-life/202403/how-to-double-up-on-joy

ممکنه براتون جالب باشه که...

پست های محبوب

دیدگاهتان را بنویسید